ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

PHOTOBOOK: วิถีแห่งศรัทธา ข้าวบูชาหลวงพระบาง

โดย: นางสาวนฤมล​ กางเกตุ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น