ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

PHOTOBOOK: พุทธอิริยาบถนิยม พระพุทธรูปในนครหลวงพระบาง

โดย: พจนวราภรณ์ เขจรเนตร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น