ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

PHOTOBOOK: ประถมบันเทิงศิลป์ หมอลำคอสตูม

โดย: ณัฐวุฒิ ยุบลพันธุ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น