ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

Photo Book : พระ :เจ้า ประติมากรรมรูปเคารพพุทธและพราหมณ์

โดย: นายพันศักดิ์ พันธ์เลิศ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
สาขาวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น