ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

KHON KAEN UNIVERSITY : GREEN & SMART CAMPUS MORDINDAENG-THE HIGHLAND UNIVERSITY WITH REDDISH SOIL COLOR