ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ข่าวศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

โครงการสัมมนาถ่ายทอดปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงเครือข่ายบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

สานสัมพันธ์เครือข่าย..เวียนจันทน์ เวียงใจ
เมื่อวันที่ ๑๐ -๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการสัมมนาถ่ายทอดปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงเครือข่ายบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
นำโดย รศ. ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมด้วย ผศ. ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผศ. ดร. หอมหวล บัวระภา ที่ปรึกษาศูนย์ศิลปวัฒนธรรม นายวรศักดิ์ วรยศ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และบุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยตัวแทนเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมจากหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้าร่วมสัมมนา
โดยเปิดการสัมมนาปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงเครือข่ายบุคลากร ณ โรงแรมละอองดาว ณ นครหลวงเวียงจันทน์ โดย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติ จาก ท่านบัวเงิน ซาพูวง ประธานสมาคมศิลปินลาวแห่งชาติ กล่าวต้อนรับและเปิดงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมกับมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุดพี่น้องสองฝั่งโขง และชุดฟ้อนสาละวัน โดย นักแสดงแสงจำปา จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หลังจากพิธีเปิดก็ได้มีการจัดสัมมนา เพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนงานศิลปวัฒนธรรมโดยแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนแนวความคิดที่จะพัฒนา ต่อยอดงานด้านศิลปวัฒนธรรม พร้อมกันนั้นก็ได้เยี่ยมชมทัศนศึกษาสถานที่สำคัญใน นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สำหรับ โครงการสัมมนาถ่ายทอดปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงเครือข่ายบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างเครือข่ายบุคลากรหน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด การสร้างสรรค์กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไปประยุกต์พัฒนานำไปใช้ในการปฏิบัติงานวางแผนการทำงาน และทำให้เกิดแนวทางทำงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกันต่อไป
  • Date

    สิงหาคม 20, 2021

Share