ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประชาสัมพันธ์

เชิญชวนร่วมทำกระทงบกถวายเป็นพุทธบูชา และเป็นส่วนหนึ่งในสีฐานเฟสติวัล 64

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร หรือประชาชน ร่วมสร้างสรรค์ “กระทงบก”
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประดับตกแต่ง ในงานสีฐานเฟสติวัล ปี 2564
สามารถรับอุปกรณ์และเรียนรู้วิธีทำได้ที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อาคารคุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ติดต่อและสอบถามได้ที่ นางสาวบุษกร ทองบิดา โทร. 0807311679
โดยที่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ “หน่วยกิจกรรมด้านจิตอาสา”

สามารถดูวิธีทำได้ที่ >> https://www.facebook.com/watch/?v=260052948948416

สำหรับการทำกระทงบก ต่อยอดมาจากโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมเพื่อต่อยอด ศิลปวัฒนธรรม และความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน ถือว่าเป็นศิลปวัฒนธรรม และความรู้ที่โดดเด่น มีศักยภาพที่จะนำไปวิจัยและพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจให้กับชุมชนและประเทศได้ ซึ่งการต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับศิลปวัฒนธรรม และองค์ความรู้เหล่านั้น จำเป็นต้องอาศัยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวิจัย เทคโนโลยีและการออกแบบเพื่อจะนำเอาความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมมาวิจัยเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์แล้วใช้ความรู้ในด้านการออกแบบและเทคโนโลยี เพื่อนวัตกรรมใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ การสร้างเศรษฐกิจของภูมิภาคจึงเน้นเรื่องการสร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสร้างมูลค่าเพิ่มของงานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน โดยใช้แนวคิดของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงองค์ความรู้ สู่ภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติได้ อีกทั้งการดึงเอา “เสน่ห์ทางวัฒนธรรม” ทีแฝงอยู่ในชุมชนผ่านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างเป็นชิ้นงาน/ผลิตภัณฑ์ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิม โดยอาศัยความรู้จากปราชญ์ท้องถิ่นในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้วยวิธีการที่บอกเล่า อธิบาย หรือถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์สั่งสมของตนให้แก่ผู้รับการถ่ายทอดในรูปของคำพูด โดยผู้ถ่ายทอดจะต้องเป็นฝ่ายเตรียมเนื้อหาที่จะพูด วิธีนี้ผู้ถ่ายทอดจะมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้ให้ความรู้ ส่วนผู้รับการถ่ายทอดจะเป็นผู้รับฟังและจดจำความรู้หรือบันทึกสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ได้รับฟังตามไปด้วยอีกทั้งยังใช้วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่ผู้ถ่ายทอดแสดงหรือกระทำพร้อมกับการบอกหรือ อธิบายเพื่อให้ผู้รับการถ่ายทอดได้ประสบการณ์ตรงในเชิงรูปธรรม ทำให้เข้าใจวิธีการ ขั้นตอน และสามารถปฏิบัติได้