ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ประชาสัมพันธ์

เชิญชวนร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์สุขสำหรับเด็กรูปแบบออนไลน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ “สร้างสรรค์สร้างสุขสำหรับเด็ก” ต่อยอดแนวคิดและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการจัดอบรมฝึกปฏิบัติการแบบออนไลน์ ได้แก่ “การทำตุ๊กตาจากดินญี่ปุ่น” และ “การทำตุ๊กตาจากผ้าสักหราด” ติดตามวิธีการทำได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม (cac.kku.ac.th) และ เพจ “ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Art&Culture Center”

สามารถรับอุปกรณ์และเรียนรู้วิธีทำได้ที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อาคารคุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ติดต่อและสอบถามได้ที่ นางสาวบุษกร ทองบิดา โทร. 0807311679 ผู้ที่สนใจมารับอุปกรณ์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือจนกว่าของจะหมด

โดยกิจกรรม “สร้างสรรค์สร้างสุขสำหรับเด็ก” จัดขึ้นเพื่อให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สู่การเกิดปัญญาทางความคิด เป็นมิตรกับสิ่งรอบตัว เสริมสร้างความรู้พื้นฐาน และทักษะการทํางานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม และเห็นคุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ซึ่งหลักสูตรที่เปิดอบรมให้บริการวิชาการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมแก่สังคมให้กับเยาวชน และบุคคลที่สนใจเข้าร่วม หลักสูตรที่เปิดอบรมประกอบด้วย หลักสูตรการทำตุ๊กตา หลักสูตรขนมไทย หลักสูตรการย้อมผ้า หลักสูตรงานใบตองร้อยมาลัย หลักสูตรการออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ เป็นต้น ซึ่งการจัดอบรมต่างๆด้านศิลปะเป็นกิจกรรมทางปัญญา ที่ช่วยส่งเสริมความเจริญทางความคิด ได้แสดงออกทางอารมณ์หรือความรู้สึก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ มองเห็นความดีความงาม ของสิ่งที่อยู่รอบตัว และยังได้เห็นคุณค่าของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม หล่อหลอมให้เป็นผู้มีจิตสํานึกที่ดีต่อสังคมในทางอ้อม ได้มุมมองทางด้านศิลปะและนําความรู้ไปใช้ได้จริง ได้สร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการของตนเอง การเปิดอบรมศิลปะและวัฒนธรรมพื้นฐานในครั้งนี้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมได้มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างสรรค์ งานศิลปะด้วยกระบวนการและเทคนิคที่สอดคล้องกับธรรมชาติพัฒนาการของวัย ตลอดจนสามารถนําทักษะที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐานที่นําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน เพื่อให้เป็นเยาวชนที่ดีมีคุณค่า เป็นกําลังสําคัญที่จะช่วยพัฒนาสังคม และประเทศชาติต่อไป

ลิงค์ขั้นตอนวิธีการทำตุ๊กตาผ้าสักกะหลาด สามารถดูได้ที่ลิงค์ >> https://youtu.be/ITHzINb3I1k