ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
แหล่งเรียนรู้

หอศิลปวัฒนธรรม

หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยกลางในการประสานงาน
การจัดนิทรรศการ การเผยแพร่และจัดแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ส่วนที่ 1 อาคารแสดงนิทรรศการศิลปะ คือ บริเวณ ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 3 เป็นพื้นที่จัดนิทรรศการศิลปะหมุนเวียน ทั้งผลงานของศิลปินไทย ต่างประเทศ นักศึกษาภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย หน่วยงานของรัฐ และเอกชน มีนิทรรศการจัดตลอดทั้งปี โดยเฉลี่ยแล้ว มีนิทรรศการประมาณ 15 ครั้ง ต่อ 1 ปี เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น. ทุกวัน

ส่วนที่ 2 นิทรรศการถาวร ห้อง “อีสานนิทัศน์” เวลาเปิด –ปิด 09.00-16.30 น. จันทร์-ศุกร์
“อีสานนิทัศน์” เป็นห้องนิทรรศการถาวรชั้น 2 ในรูปแบบ “พิพิธภัณฑ์การศึกษา (Educational Museum)” ที่แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิภาคอีสาน โดยใช้วิธีการนำเสนอด้วยเทคโนโลยีและสื่อที่ทันสมัย อันประกอบไปด้วย นิทรรศการประกอบแสง เสียง ภาพนิ่ง ภาพจำลองสามมิติ ภาพเคลื่อนไหว และการสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ระบบสัมผัส ในลักษณะที่เป็นอินเตอร์แรคทีฟ มิวเซียม (Interactive Museum)