ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ข่าวศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมเป็นวิทยากรเชิงปฏิบัติการการประดิษฐ์ธุงอีสาน (ธุงใยแมงมุม)

At the Student Development and Alumni Relations Division, Khon Kaen University

On February 8, 2021 at 1:30 PM – 4:30 PM. Student and Alumni Relations Division Alumni Relations has created a volunteer spirit project invention of Isan for Chao Por Mor Din Daeng with Ms. Nantida Sueapu and Ms. Surangkana Haumachai with experienced students Arts and Cultural Center has joined as a lecturer in Isan business invention (Cobweb) at the Student and Alumni Relations Division, Khon Kaen University. To worship the Buddha’s wisdom, mercy for the beauty of the Isan way. If anyone is interested in making spider webs

Contact the Center for Cultural Arts

Tel. 043-332760