ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ข่าวศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มข. ร่วมจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ FAR 7 “ศิลป์ข้ามศาสตร์”

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันภาคีเครือข่าย ร่วมจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2564 “ศิลป์ข้ามศาสตร์” หรือ FAR 7 ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นการจัดการประชุมวิชาการจัดในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ VDO Conference ด้วยโปรแกรม Zoom ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
.
สำหรับศูนย์ศิลปวัฒนธรรมรับผิดชอบดูแลในส่วนของห้องกลุ่มวัฒนธรรมของงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2564 “ศิลป์ข้ามศาสตร์” หรือ FAR 7 ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานและการศึกษาวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมจากนักวิชาการและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศ.ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล คณบดีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผศ.เฉลิมเกียรติ มินา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Dr.Chuanchen Bi วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องกลุ่มวัฒนธรรม พร้อมกับการนำเสนอผลงานการศึกษาวิจัยในระดับชาติและนานาชาติกว่า 18 ผลงาน
.
โดยการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2564 “ศิลป์ข้ามศาสตร์” หรือ FAR 7 เป็นเวทีนำเสนอผลการวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ์ ผลงานสร้างสรรค์ ของนักวิจัยนักวิชาการ คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการวิจัย การเรียนการสอน การบริการวิชาการเพื่อชุมชน สังคม และประเทศชาติตลอดทั้งยังเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศการวิจัยและเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ การนำเสนอผลงานวิจัยที่จะพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นการสร้างนักวิจัยใหม่ทางด้านศิลปะ อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการวิจัย การเรียนการสอน การบริการวิชาการเพื่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ พร้อมทั้งเสริมสร้างบรรยากาศการวิจัยและเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ การนำเสนอผลงานวิจัยที่จะพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างนักวิจัยใหม่ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์และเป็นช่องทางในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ
.
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>> https://drive.google.com/…/1-3SYWObASLaYgXpPoTmyfz8erIo…
  • Date

    สิงหาคม 20, 2021

Share