ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ข่าวศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน อย่างสร้างสรรค์ให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน ครั้งที่ 2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน อย่างสร้างสรรค์ให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมคุ้มสีฐาน 1 ศูนย์ศิลปวัฒนธรร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นำโดย นายวรศักดิ์ วรยศ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และบุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 น.
ซึ่งกิจกรรมภายในงานมีการบรรยายอบรมหัวข้อเรื่อง การออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์
วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ภาคินี เปล่งดีสกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และในภาคบ่าย เริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.
เป็นการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 10 กลุ่ม
วิทยากรโดย 1. อาจารย์ภาคินี เปล่งดีสกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยากรโดย 2. อาจารย์อรรคพล ล่าม่วง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยากรโดย 3. อาจารย์อภิญญา อาษาราช คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยากรโดย 4. อาจารย์เกศินี ศรีสองเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยากรโดย 5. นางสาวพิชญ์ระวี สุรอารีกุล ผู้บริหาร หจก.ต้นส้ม สตูดิโอ
วิทยากรโดย 6. อาจารย์ขวัญหทัย ธาดา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ซึ่งศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน ของเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับชุมชน
โดยการจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และมีการตรวจ ATK ก่อนเช้าร่วมงานทุกคน
  • Date

    สิงหาคม 20, 2021

Share