ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ข่าวศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสาน ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๖

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสาน ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๖
มีรายละเอียดดังนี้
โดยรางวัลศิลปินมรดกอีสาน ประกอบด้วย
อมรศิลปินมรดกอีสาน มีผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ ๑ ท่าน ได้แก่
๑.นายแสนคม พลโยธา (สุมทุม ไผ่ริมบึง) (สาขาศิลปะการแสดง)
สาขาทัศนศิลป์ มีผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ ๒ ท่าน ได้แก่
๑. นายเลอพงษ์ พุฒิชาติ (จิตรกรรมร่วมสมัย)
๒. นายนคร เหล่าหล้า (จิตรกรรมแนวประเพณีอีสาน)
สาขาวรรณศิลป์ มีผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ ๑ ท่าน ได้แก่
๑. นายชาตรี เสงี่ยมวงศ์ (บุญมา ภูเม็ง)
(อนุรักษ์กาพย์กลอนถิ่นอีสานโบราณ)
สาขาศิลปะการแสดง มีผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ ๑ ท่าน ได้แก่
๑. นายสิทธิพงษ์ โทไข่ษร (หมอลำวีระพงษ์ วงศ์ศิลป์)
(หมอลำเรื่องต่อกลอนทำนองกาฬสินธุ์)
เนื่องในโอกาสมหามิ่งมงคล วันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมเทิดพระเกียรติ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสาน โดยรางวัลเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสาน มอบแด่ ศิลปิน ผู้เป็นต้นแบบศิลปะพื้นถิ่นอีสาน เปี่ยมล้นคุณธรรม จริยธรรม เป็นจุดเริ่มต้นแห่งแรงบันดาลใจ ถ่ายทอดศาสตร์ศิลป์ จนเป็นองค์ความรู้อันมีค่ายิ่ง มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนคนรุ่นหลังอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นทุ่มเท สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าต่อแผ่นดินอีสาน ก่อคุณูปการด้านศิลปวัฒนธรรมต่อแผ่นดินไทย
โดยจะมีพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสาน ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๖
ในวันอาทิตย์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • Date

    สิงหาคม 20, 2021

Share project