ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ข่าวศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกาศรายชื่อผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๖

มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกาศรายชื่อผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๖ มีรายละเอียดดังนี้

โดยรางวัลศิลปินมรดกอีสาน ประกอบด้วย
อมรศิลปินมรดกอีสาน มีผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ ๑ ท่าน ได้แก่
๑.นายแสนคม พลโยธา (สุมทุม ไผ่ริมบึง) (สาขาศิลปะการแสดง)

สาขาทัศนศิลป์ มีผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ ๒ ท่าน ได้แก่
๑. นายเลอพงษ์ พุฒิชาติ (จิตรกรรมร่วมสมัย)
๒. นายนคร เหล่าหล้า (จิตรกรรมแนวประเพณีอีสาน)

สาขาวรรณศิลป์ มีผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ ๑ ท่าน ได้แก่
๑. นายชาตรี เสงี่ยมวงศ์ (บุญมา ภูเม็ง)
(อนุรักษ์กาพย์กลอนถิ่นอีสานโบราณ)

สาขาศิลปะการแสดง มีผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ ๑ ท่าน ได้แก่
๑. นายสิทธิพงษ์ โทไข่ษร (หมอลำวีระพงษ์ วงศ์ศิลป์)
(หมอลำเรื่องต่อกลอนทำนองกาฬสินธุ์)

ผู้ที่ได้รับรางวัลผู้ที่มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประกอบไปด้วย
สาขาหัตถกรรม มีผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ ๑ ท่าน ได้แก่
๑.นายบุญตา ซ้ายศิริ (ช่างทำแคน)

สาขาการแพทย์หรือเภสัชกรรมแผนไทย มีผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ ๒ ท่าน ได้แก่
๑. นางเกษร โพพันธราช (หมอนวดขิดเส้น)
๒. นางดาว พานโน (หมอลำดาว พานโน) (หมอลำทรง)

สาขาศิลปกรรม มีผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ ๓ ท่าน ได้แก่
๑. นายประพัฒน์ มะนิสสา (ช่างปื๊ด ปูนปั้น) (ประติมากรรมพุทธศิลป์)
๒. นางพวงพันธ์ คำกอง (พวงพันธ์ เสียงเรไร) (หมอลำกลอน)
๓. นางธัญพร พิมพุก (อรวรรณ รุ่งเรือง) (หมอลำเรื่องต่อกลอนทำนองขอนแก่น)

สาขาภาษาและวรรณกรรม มีผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ ๑ ท่าน ได้แก่
๑. ศาสตราจารย์ ดร.ดวงมน จิตร์จำนงค์

สาขาศาสนาและประเพณี มีผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ ๒ รูป ได้แก่
๑. พระเทพวิสุทธิคุณ วิบูลศีลาจาร บริหารศาสนกิจจาทร (พระธรรมถึก/เทศนา) มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี (ถนอม ชินวํโส)
๒. พระครูปลัดศรีธรรมวัฒน์ (เจนยุทธนา จิรยุทฺโธ)
หลวงปู่ภูพาน , หทัยภูพาน

สาขาสื่อสารวัฒนธรรม มีผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ 4 ท่าน ได้แก่
๑. นางเกษร แสนศักดิ์ (สาวลำชี)
๒. นายวาท ภิญโญ (พ่อน้อยพิณงาม) (ผลิตลายแกะสลักพิณอีสาน)
๓. นายวิฑูรย์ ไตรรัตน์วงศ์
๔. นายเจริญพงศ์ ชูเลิศ

โดยจะมีพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรม ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๖
ในวันอาทิตย์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • Date

    สิงหาคม 20, 2021

Share