ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ภาพกิจกรรม

ประมวลภาพการแกะสลักไม้

“แกะสลักไม้ล้มเป็นงานศิลป์” เป็นงานที่เกิดขึ้นจากโครงการศิลปะเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม แกะสลักไม้ล้มเป็นงานศิลป์ ที่มาที่ไปคือ ในมหาวิทยาลัยมีไม้ใหญ่เป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากอายุและสภาพของธรรมชาติ ทำให้ป่าไม้ล้ม หรือหักจากภัยธรรมชาติ ทำให้เกิดสภาพไม้ท่อนที่ผุพังและเสื่อมสภาพ อันเกิดจากที่ไม่สารมารถนำไม้ต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้น โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สร้างแนวความคิดใหม่ ๆ มาปรับใช้ในมหาวิทยาลัย ที่เป็นของส่วนรวม โดยการนำไม้ที่ล้ม หัก และกำลังผุพัง มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในทางศิลปะ โดยมองและการสร้างความมีส่วนร่วมในการปฏิสัมพันธ์ทั้งของผู้คน ชุมชน สังคม กับศิลปะ โดยจากแนวคิดด้านประติมากรรมสังคม (Social Sculpture) ที่มุ่งเน้นด้านความคิดสร้างสรรค์ในทุกสภาพแวดล้อม โดยนำไม้ทั้งหมดมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • Date

    กุมภาพันธ์ 20, 2021

Share