ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ข่าวศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ม.มหาสารคาม เสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นำโดย รศ. ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมด้วย อ. ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และนายวรศักดิ์ วรยศ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้กล่าวอวยพรและให้โอวาทแก่  ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในโอกาสเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 4 คน ได้แก่
1. นายณัฐกิตติ์ โนนลำดวน
2. นางสาวโศภิษ เมืองชมพู
3. นางสาวอทิตยา ทับแสง
4. นางสาวอัญชิสา อุปริวงศ์

ทั้งนี้ คณะผู้บริหารฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และผู้บริหารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้มอบของที่ระลึกแก่นิสิต ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน อนุรักษ์ และส่งเสริมงานด้านศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ ตัวแทนนิสิตได้มอบกระเช้าขอบคุณแด่คณะผู้บริหาร ที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์การทำงาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพในอนาคต
  • Date

    สิงหาคม 20, 2021

Share