ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ประชาสัมพันธ์

ถวายเทียนพรรษา ในโครงการ “บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสัญจร ทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖”

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร่วมส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ในเทศกาลเข้าพรรษา
โดยจัดโครงการมหากุศล เพื่อความเป็นสิริมงคล
ถวายเทียนพรรษา ในโครงการ “บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสัญจร ทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖”

โดยจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ณ จังหวัดขอนแก่น ,มหาสารคาม และกาฬสินธุ์

ซึ่งมีการถวายเทียนพรรษ จำนวน ๔ วัด อันได้แก่
๑. วัดธาตุพระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น
๒. วัดศิริธรรมมิกาวาส จังหวัดขอนแก่น
๓. วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา จังหวัดมหาสารคาม
๔. วัดสว่างหัวนาคำ จังหวัดกาฬสินธุ์