ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจร่วมโครงการบำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ (คุณธรรมนำสุข) ประจำเดือนกรกฎาคม

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กองบริการหอพักนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจร่วมโครงการบำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ
(คุณธรรมนำสุข)
ในวันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕
และวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๗.๐๐- ๑๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารองค์กรกิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทำวัตรเย็น และการบรรยายธรรม