ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

มข.-มช. จับมือร่วมขับเคลื่อนศิลปวัฒนธรรมสู่การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์และร่วมสมัย

รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ กล่าวว่า งานด้านศิลปวัฒนธรรม และสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งอยู่บนแนวคิดไม่หลงของเก่าไม่เมาของใหม่ ซึ่งมาจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปัจจุบันยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการขับเคลื่อนและมีทิศทางในการพัฒนาด้วยกิจกรรมและงานในเชิงส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น โดยมีทั้งส่วนที่ส่งเสริมงานด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอีสาน และส่วนส่งเสริมกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ของสังคมในบยุคปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองชุมชนและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม มีกิจกรรมใหม่ที่จะตอบสนองสังคมผนวกเข้ากับแนวคิดสมัยใหม่เพื่อเป็นฐานในการต่อยอดและพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมต่อไป

ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มียุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมคล้ายคลึงกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้เน้นไปที่การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนาโดยเฉพาะการเน้นให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมและงานต่างๆ ซึ่งนอกจากคณะที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมแล้ว ยังมีคณะด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ให้ความสนใจในกิจกรรมและทางสำนักฯ ได้มีการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบริการวิชาการและการสร้างประโยชน์ส่วนร่วมให้เกิดกับชุมชนโดยรอบ อีกทั้งยังเน้นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ด้านล้านนาโดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์เฮือนล้านนา ที่ได้มีการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้มีชีวิตเปิดโอกาสเข้ามาสัมผัสเรียนรู้ และศึกษา ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการส่งเสริมให้ทุกคนเข้าถึง รับรู้ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทุกส่วนได้ สำหรับการสร้างความร่วมมือเพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาไปสู่คู่ความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนอย่างยั่งยืน พร้อมการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีแนวคิดและพันธกิจที่มีความคล้ายคลึงสอดคล้องร่วมกันกับศูนย์วัฒนธรรม เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ได้บรรยายและหารือเรื่องแนวทางการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรม ร่วมด้วย ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ รักษาการแทน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์อ.ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา รักษาการแทน ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม บอกเล่าแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านศิลปะ และวัฒนธรรม สู่พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมในเชิงการสร้างสรรค์ ผสานการเรียนรู้และเหมาะกับทุกเพศทุกวัย และเป็นพื้นที่แห่งความสร้างสรรค์และร่วมสมัยของภูมิภาคอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ศูนย์วัฒนธรรมได้ร่วมเรียนรู้และศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และงานสร้างสรรค์ภายในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง อาทิ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชุมชนทำโคมและตุงที่ใหญ่ที่สุดไทย “ชุมชนเมืองสาตรหลวง จ.เชียงใหม่” งานสร้างสรรค์จากเงินโดยช่างฝีมือที่ส่งต่อองค์ความรู้และฐานการเรียนรู้ที่ทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจ ที่วัดศรีสุพรรณ จ.เชียงใหม่ งานด้านการแกะสลักไม้ที่พิพิธภัณฑ์บ้าน ๑๐๐ อัน ๑๐๐๐ อย่าง ศูนย์อุตสาหกรรมทำร่มบ่อสร้าง ถนนสายวัฒนธรรมกาดต่อนยอน (ตลาดฉำฉา) และพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยใหม่เอี่ยม ณ จังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งร่วมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม นาฏศิลป์ การแสดง รวมไปถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และความสร้างสรรค์ ณ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ รวมถึงงานสร้างสรรค์พร้อมประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนานกับสิ่งที่มีกันแทบทุกครัวเรือน กับถ้วยชามตราไก่ ที่ มิวเซียมธนบดี จ.ลำปาง การทำกระดาษสาในแบบต้นตำรับ โดยคุณแม่หล้า ที่จังหวัดลำปาง

]]>