ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์เปิดตัวฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์เปิดพื้นที่การเรียนรู้ต่อยอดสู่การเรียนรู้ในเชิงสร้างสรรค์บนฐานภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรม

“ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ ศูนย์วัฒนธรรม” ภายใต้กิจกรรม “เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ ๑” เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม แก่บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ผู้สูงวัย ชุมชนและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ โดยเลือกเฟ้นงานสร้างสรรค์ด้านต่าง ๆ ที่เป็นที่ต้องการ โดยเน้นภูมิปัญญาดั้งเดิม ผสมผสานนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมแบบอนุรักษ์และร่วมสมัย ภายใต้แนวคิด “ไม่หลงของเก่า ไม่เมาของใหม่”  และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่เหมาะกับทุกเพศวัย ให้เกิดสุนทรียะและเกิดมูลค่าเพิ่มได้ ทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ กล่าวรายงาน ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น   สำหรับจัดกิจกรรมภายในงานมีพื้นที่แห่งการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ และหลากหลายกิจกรรม ประกอบ ๔ โซน ได้แก่ ๑. โซนอาหาร การทำขนมปั้นขลิบและอาหารพื้นบ้านอีสาน ๒. โซนศิลปะ  การทำผ้ามัดย้อม การเพ้นท์แก้ว ๓. โซนวิทยาศาสตร์ การทำสบู่จากวัสดุธรรมชาติ ๔. โซนการละเล่น การแสดงรำลาวกระทบไม้ รำมโนราห์

รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า โครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ ๑ จัดขึ้นเพื่อสร้างสรรค์งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมแบบอนุรักษ์และร่วมสมัย ภายใต้แนวคิด “ไม่หลงของเก่า ไม่เมาของใหม่” และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่เหมาะกับทุกเพศวัย ให้เกิดสุนทรียะและเกิดมูลค่าเพิ่มได้ทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการใช้พื้นที่บริเวณ คุ้มสีฐาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นที่รู้จักของบุคคลและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป ภายใต้กิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การแสดง การละเล่น การเพ้นท์แก้ว ทำขนม ทำผ้ามัดย้อม และซุ้มอาหาร โดยการสาธิตการเรียนรู้ และทุกท่านสามารถร่วมในกิจกรรมได้ และตามนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ให้แนวคิดเรื่องของการส่งเสริม พัฒนาและเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ทุกเพศวัย

รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ กล่าวว่า เป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอีสานและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มีภารกิจสำคัญในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาคนทุกเพศวัย  โดยการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่า ผนวกเข้ากับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อผสมผสานให้ศิลปวัฒนธรรมเกิดการสืบทอด ส่งต่อ เกิดการพัฒนา สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม รวมถึงสร้างความยั่งยืนในการอนุรักษ์ สืบสาน และส่งต่อไปยังรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งการรังสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดตั้งฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ สำหรับเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม แก่บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ผู้สูงวัย ชุมชนและบุคคลหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความสนใจ  โดยเน้นภูมิปัญญาดั้งเดิม ผสมผสานนวัตกรรม เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์งาน ทั้งในแบบอนุรักษ์และร่วมสมัย ภายใต้แนวคิด “ไม่หลงของเก่า ไม่เมาของใหม่” เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่เหมาะกับทุกเพศวัย ให้เกิดสุนทรียะและเกิดมูลค่าเพิ่มได้ ทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม สอดประสานองค์ความรู้จากงานวิจัยและงานวิชาการ ผนวกกับองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับ ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นพื้นที่ในการสร้างการเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างทักษะในการส่งเสริมอาชีพด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาตนเอง เป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตให้กับครอบครัวและในชุมชน รวมทั้งการนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาเสริมอาชีพของตนเองและขยายผลแก่ชุมชนกลุ่มอื่น ๆ ต่อไปและสร้างการเป็นผู้ผลิต ผู้สร้างสรรค์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้แสวงหาข้อมูลและองค์ความรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติ จัดลำดับความคิดหรือจินตนาการอย่างเป็นขั้นตอน นำไปสู่การวางแผน เกิดความคิด หาวิธีแก้ปัญหา เป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการแก้ปัญหาและสนองความต้องการอย่างสร้างสรรค์ โดยนำความรู้มาใช้กับกระบวนการเทคโนโลยี สร้างการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิตและกิจกรรมต่าง ๆ ประจำวันและเสริมอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงต่อไป

]]>