ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

โฮม x ลอง ๐ ติ ๐ จุด นิทรรศการสร้างสรรค์ระดับบัณฑิตศึกษา

นิทรรศการ “โฮม” โดยนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (การสอนศิลปะศึกษา) รุ่นที่ 13 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ รักษาการแทน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณาจารย์ นักศึกษา และศิลปินผู้สนใจร่วมงานอย่างคับคั่ง นิทรรศการโฮมจัดแสดงระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2562 จัดแสดงบริเวณ ชั้น 3 หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนนิทรรศการ Long ติ Tude : ลอง ๐ ติ ๐ จุด โดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ รุ่นที่ 9 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งพิธีเปิดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รักษาการแทน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี นิทรรศการ Long ติ Tude : ลอง ๐ ติ ๐ จุด จัดแสดงระหว่างวันที่ 19 – 30 พฤษภาคม 2562 จัดแสดงบริเวณ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้เข้าชมเวลา 10.00 – 19.00 น. ทุกวัน สอบถาม โทร. 043 202 663]]>