ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ศูนย์วัฒนธรรม เปิดพื้นที่สร้างความร่วมมือเครือข่ายนักศึกษาสู่การสร้างสรรค์งานด้านศิลปวัฒนธรรม

ประชุมสัมมนายุทธศาสตร์กิจกรรมนักศึกษากับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๒ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ รักษาการแทน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ อ.ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม และคณะผู้บริหาร [gallery td_select_gallery_slide="slide" ids="7543,7544,7541,7535,7536,7539,7538,7540,7542"] สำหรับการประชุมสัมมนายุทธศาสตร์กิจกรรมนักศึกษากับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๒ จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายนักศึกษาในการผสานงานด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างศูนย์วัฒนธรรมและนักศึกษา รวมถึงระหว่างนักศึกษาในคณะและชมรมต่างๆ โดยมีตัวแทนจากชมรม และสโมสรนักศึกษาจากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมในการสร้างความร่วมมือ ระดมความคิด นำเสนอแนวทางการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมทำหน้าที่ประสานงานและส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม สร้างบทบาทของเครือข่ายนักศึกษาในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกัน รวมถึงเป็นการขอขอบคุณพลังนักศึกษาที่ร่วมอนุรักษ์ ขับเคลื่อน และสร้างสรรค์งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันพุธ ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]>