ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

โกวิฐนำศิลปินรับโล่เชิดชูเกียรติเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ศิลปิน ผู้บริหาร และผู้มีเกียรติร่วมในพิธี โดยโล่เชิดชูเกียรติมอบแด่ศิลปินผู้เป็นตำนานของชาวอีสาน ปราชญ์ชาวบ้าน และองค์กรที่อุทิศเพื่อมวลชน ซึ่งเป็นการสร้างกำลังใจให้ศิลปิน และสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้ศิลปิน-คนรุ่นหลังต่อไป พร้อมก้าวสู่ปีที่ ๑๔ ในการเฟ้นหาศิลปินต้นแบบศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นอีสาน และยกย่องผู้ที่ส่งเสริมงานด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์ นอกจากนี้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมและต่อยอดด้านศิลปวัฒนธรรม นิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประวัติความเป็นมา และผลงานของศิลปินและผู้ที่ส่งเสริมวัฒนธรรม สำหรับการเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๒ มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๓ รายชื่อ โดยแบ่งเป็นการเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสาน จำนวน ๙ รายชื่อ และผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์ จำนวน ๑๓ รายชื่อ และ ๑ กลุ่ม ดังนี้ ประกาศรายชื่อศิลปินมรดกอีสาน มอบแด่ศิลปินต้นแบบผู้สร้างศาสตร์และศิลป์แห่งแผ่นดินอีสาน ผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม จุดเริ่มแห่งแรงบันดาลใจ พร้อมถ่ายทอดศาสตร์องค์ความรู้สู่คนรุ่นหลัง เผยแพร่ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน จำนวน ๙ ท่าน ดังนี้ อมรศิลปินมรดกอีสาน มอบแด่ศิลปินต้นแบบ จุดเริ่มต้นแห่งแรงบันดาลใจ สร้างสรรค์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ และตรึงใจคนทุกยุคทุกสมัยอย่างไม่เสื่อมคลาย จำนวน ๓ ท่าน ได้แก่ ๑. อินตา บุตรทา (หมอลำเรื่องต่อกลอน) ๒. หยาดฟ้า กาลวิบูลย์ “หยาด นภาลัย” (นักร้องเพลงลูกกรุง) ๓. สมชาย คงสุขดี “ดาร์กี้ กันตรึมร็อค” (กันตรึม) สาขาทัศนศิลป์ จำนวน ๑ ท่าน ได้แก่ ๑. จักรี หาญสุวรรณ (จิตรกรรม) สาขาวรรณศิลป์ จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่ ๑. คำภา สีโสดา “เซียงคำภา ผญาย่อย” (ประพันธ์กลอนลำ) ๒. วงเดือน ทองเจียว (วรรณกรรมร่วมสมัย) สาขาศิลปะการแสดง จำนวน ๓ ท่าน ได้แก่ ๑. โกวิท วัฒนกุล (นักแสดงภาพยนตร์) ๒. ทองแปน พันบุปผา (หมอลำกลอน) ๓. ทองใบ จันทร์เหลือง “จินตหรา พูนลาภ” (หมอลำลูกทุ่ง) ประกาศรายชื่อผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ มอบแด่ผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม โดยใช้ฐานความรู้ทางศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน สร้างการตระหนักและนำทุนทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น ต่อยอดสู่การพัฒนาแนวคิด และศาสตร์องค์ความรู้ สื่อสารวัฒนธรรม ก่อคุณประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง ด้วยจิตสาธารณะ จำนวน ๑๓ ท่าน ๑ กลุ่ม ดังนี้ สาขาหัตถกรรม จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่ ๑. ธนิษฐา วงศ์ปัดถา (การทอผ้า) ๒. ทวี สุขโข (การทอผ้า) สาขาการแพทย์แผนไทย จำนวน ๑ ท่าน ได้แก่ ๑. โอฬาร ชูเกียรติสกุล (นวดไทย) สาขาวิสาหกิจชุมชน จำนวน ๑ ท่าน ได้แก่ ๑.ทองเลิศ สอนจันทร์ (ผ้าทอ) สาขาศิลปกรรม จำนวน ๖ ท่าน ได้แก่ ๑. สมจิตต์ เพ็ชรสังหาร “สมจิตต์ แก่นครบันเทิงศิลป์” (ประพันธ์กลอนลำ) ๒. ทักษิณ มาพร “หมอลำสมพงษ์ มาพร” (หมอลำกลอน) ๓. เพชราภรณ์ กาละพันธ์ “พวงเพชร กาละพันธ์” (หมอลำกลอน) ๔. เคน ราวะรินทร์ “เด่นชัย แดนอีสาน” (หมอแคน) ๕. สังวาลย์ จำปาทอง (สรภัญญะ) ๖. บุญมี ล้อมวงศ์ (ช่างหล่อทองเหลือง) สาขาภาษาและวรรณกรรม จำนวน ๑ ท่าน ได้แก่ ๑.พระมหาใจ เขมจิตฺโต (ประพันธ์กลอนผญา) สาขาอาหารและโภชนาการ จำนวน ๑ กลุ่ม ได้แก่ ๑. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยไม้ซอด “ข้าวเม่าเงินแสน” สาขาสื่อสารวัฒนธรรม จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่ ๑. สมชาย ฐานเจริญ ๒. พระอาจารย์อุดล อคคธมโม [gallery td_select_gallery_slide="slide" ids="6902,6903,6892,6894,6893,6895,6897,6896,6890,6899,6891"] สำหรับพิธีเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๒ จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ถือนำวโรกาสมหามงคลนี้เชิดชูเกียรติศิลปินแห่งพื้นถิ่นอีสานผู้เป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงานในแขนงต่างๆ ทั้ง ทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และศิลปะการแสดง รวมถึงผู้ที่ใช้ทั้งชีวิตในการขับเคลื่อนสังคมด้านฐานของวัฒนธรรมในการมอบโล่เชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันสำหรับวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ และเป็นการก้าวเข้าสู่ปีที่ ๑๔ ของการเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันการศึกษาที่นำศิลปวัฒนธรรมขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้ที่มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์เป็นกิจกรรมที่เป็นการสนับสนุนและสร้างคุณค่า เล็งเห็นความสำคัญกับบุคคลที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ สร้างผลงานศิลปะร่วมถึงใช้งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนชุมชนและสังคม โดยเฉพาะศิลปินชาวอีสานและผู้ที่อุทิศตนเพื่อส่งเสริมงานด้านศิลปวัฒนธรรม โดย กิจกรรมในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มด้วยพิธีกล่าวคำอาเศียรวาทนำโดยนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชจังหวัดขอนแก่น ร่วมด้วย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร ศิลปิน ตลอดจนผู้มีเกียรติร่วมกล่าวคำอาเศียรวาทถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากนั้นเป็นพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์ พร้อมมีการจัดแสดงนิทรรศการ “เชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและวัฒนธรรมสัมพันธ์” ซึ่งได้รวบรวมประวัติและผลงานของศิลปินและผู้ขับเคลื่อนด้านวัฒนธรรมเผยแพร่เป็นองค์ความรู้ และกิจกรรมที่ส่งเสริมและต่อยอดด้านศิลปวัฒนธรรม โดยการแสดงจากศิลปินรับเชิญ พร้อมศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ร่วมแสดง อาทิ หมอลำฉวีวรรณ ดำเนิน ศิลปินแห่งชาติ หมอลำ ป ฉลาดน้อย ส่งเสริม ศิลปินแห่งชาติ หมอลำ ดร.ราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร ศิลปินมรดกอีสาน เป็นต้น นายโกวิฐ วัฒนกุล ศิลปินมรดกอีสาน กล่าวว่า สำหรับคณะกรรมการหรือผู้ที่ริเริ่มให้มีการเชิดชูเกียรติท่านผู้ที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่อุทิศแรงกาย ปัญญา จิตใจ สืบสานศิลปวัฒนธรรมของอีสาน ให้ศิลปินตระหนักและดำรงตนเป็นแบบแผนที่ดีงาม โดยศิลปินมรดกอีสานถือว่าเป็นรางวัลที่สูงส่ง เปรียบเหมือนการรวบรวมจิตวิญญาณวัฒนธรรมของชาติ สู่งการบ่งบอกถึงความเป็นตัวเรา ว่าเราคือลูกอีสาน เราคือคนอีสาน ที่สำคัญมีความภูมิใจอย่างยิ่ง ซึ่งรางวัลนี้บอกว่าเราคือคนอีสานขนานแท้ ในการแสดงทุกครั้งเวลาใดที่ได้รับบทให้ใช้ภาษาอีสานจะมีความสุขมาก เหนือสิ่งอื่นใดขอแสดงความยินดีกับศิลปินทุกท่านที่ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอีสานให้คงอยู่สืบไป     สมชาย ฐานเจริญ ผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ กล่าวว่า วัฒนธรรมคือมรดกอันล้ำค่า สร้างจิตวิญญาณให้มนุษย์มีความเจริญรุ่งเรือง โดยเฉพาะวัฒนธรรมทางความคิดที่เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการต่อยอดไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งดีงามต่างๆ ทั้งนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสมายืนในจุดนี้ และมีความภาคภูมิใจในการนำสิ่งดีของบรรพบุรุษได้สืบสานต่อๆ กันมา ถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง ล้วนเป็นสิ่งดีงาม เพื่อทุกคนล้วนได้สืบสานร่วมกันมา โดยทุกท่านที่ได้รับการเชิดชูเกียรติล้วนเป็นผู้สร้างคุณค่าให้กับมรดกของบรรพบุรุษ       ภาพโดย กิตติพงษ์ จำรูญ ข่าว ณัฐวุฒิ จารุวงศ์]]>