ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ศีลและธรรมเป็นเครื่องนำชีวิตไปสู่ในทางที่ดียิ่งขึ้น ใน “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” ครั้งที่ ๔๘

“บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” ครั้งที่ ๔๘ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ พุทธศิลป์สถาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ รักษาการแทน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ร่วมด้วย อ.ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม นายภาสกร เตือประโคน รักษาการแทน รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมพร้อมคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง [gallery td_select_gallery_slide="slide" ids="6867,6876,6873,6875,6872,6868,6871,6870,6869"] สำหรับกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” เริ่มด้วยมีกิจกรรมการสวดมนต์ทำวัตรเย็น จากนั้นเป็นการแสดงธรรมเทศนาจากพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยในครั้งที่ ๔๘ ได้รับความเมตตาจาก “พระมหาจริทธิ์ วชิรเมธี” เจ้าอาวาสวัดเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น แสดงธรรมเทศนา

“พระมหาจริทธิ์ วชิรเมธี” เมตตาแสดงธรรมเทศนาสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้ ในวันนี้จะว่าด้วยเรื่องของศีล ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินชีวิต นำไปสู่การสร้างตนเองให้เป็นคนดี รวมถึงเผื่อแผ่ความดีนั้นๆ ไปสู่ผู้อื่น และสังคม ซึ่งทั่วไปเริ่มต้นจากการยึดมั่นในศีล ๕ ได้เท่านั้นสำหรับทุกท่านเพียงพอแล้วในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วนี้ ดังแนวคิดที่ว่า ศีลส่งทำให้สูง ศีลปรุงทำให้สวย ศีลนำทำให้รวย ศีลช่วยทำให้รอด ทั้งนี้ศีลนั้นมาควบคู่กับธรรม โดยมีประเด็นหลักอยู่ ๕ ประการ เริ่มด้วย ๑) มีความเมตตากรุณาย่อมนำสุขมาให้ผู้ที่ปฏิบัติ ๒) ประกอบอาชีพที่สุจริต ๓) สำรวมในกาย วาจา และใจ ๔) มีความซื่อสัตย์ ซื่อตรงต่อตนเองและผู้อื่น และ ๕) มีสติในการดำเนินชีวิต สำหรับกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” กำหนดจัดต่อเนื่องเป็นประจำในทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างคุณค่าศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของการทำนุบำรุงพุทธศาสนากิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การทำวัตรสวดมนต์เย็น เจริญภาวนา และฟัง ธรรมเทศนา พร้อมร่วมกราบไหว้พระศรี ๕๐ ปี มข. พระพุทธรูปไม้ที่มีหน้าตักใหญ่สุดในอีสาน รวมถึงการร่วมปล่อยปลาสร้างกุศล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.๐ ๔๓๒๐ ๒๖๖๓ ภายใน ๔๒๓๐๑, ๔๔๘๙๓ (กำหนดการจัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)]]>