ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 3 ปี พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ผสานการขับเคลื่อนเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชน