ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

หลักเกณฑ์และกติกาการประกวด “นางสังขาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ใน“บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” ประจำปี ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และกติกาการประกวด “นางสังขาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น “บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” ประจำปี ๒๕๖๒ ณ  ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

>> ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก <<< >> ดาวน์โหลดเกณฑ์การประกวด คลิก <<<
ด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และศูนย์วัฒนธรรม จะได้จัดให้มีโครงการประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น “บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” ประจำปี ๒๕๖๒ ณ  ริมบึงสีฐาน และบริเวณพุทธศิลป์สถาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในวันพุธ ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะขึ้น จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดนางสังขาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในงานประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น   “บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” ประจำปี ๒๕๖๒ ๑. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด    ๑.๑ ต้องเป็นเพศหญิงโดยถือตามเพศกำเนิด ๑.๒ ต้องเป็นนักศึกษา ลูกจ้าง พนักงาน และข้าราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๑.๓ ต้องมีอายุ ๑๖ ปีขึ้นไป ๑.๔ ผู้เข้าประกวดนางสังขานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องมากับขบวนแห่เท่านั้นจึงจะประกวดได้ ๒. การแต่งกายในการประกวด ผู้เข้าประกวดต้องแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองอีสาน เป็นผ้าไหมหรือฝ้ายทอมือ แบบวัฒนธรรมอีสาน เท่านั้น ๓. เกณฑ์การตัดสิน     ๓.๑ รูปร่างหน้าตา ๓๐ คะแนน ประกอบด้วย – ส่วนสูง ๑๕๕ เซนติเมตรขึ้นไป – สัดส่วนสมส่วน – ความสวยงามของใบหน้าประกอบกับรอยยิ้มประทับใจ ๓.๒ การแต่งกาย ๒๐ คะแนน ประกอบด้วย – แต่งกายสวยงาม ถูกต้องตามกติกา ๓.๓ บุคลิกภาพ ๕๐ คะแนน ประกอบด้วย – ท่าทางการเดิน           ๒๐ คะแนน – ความสุภาพอ่อนโยน     ๑๐ คะแนน – ความมั่นใจ               ๒๐ คะแนน ๔. หลักฐานการสมัคร    ๔.๑  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา     จำนวน ๑ ชุด ๔.๒  รูปถ่ายสี เต็มตัว ขนาดโปสการ์ด                                       จำนวน ๑ รูป ๔.๓  ใบสมัคร                                                                  จำนวน ๑ ชุด ๕. รางวัลการประกวด    ๕.๑ รางวัลชนะเลิศ     เงินรางวัล        ๕,๐๐๐    บาท  พร้อมถ้วยรางวัล/สายสะพาย ๕.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑    เงินรางวัล        ๓,๐๐๐    บาท  พร้อมถ้วยรางวัล/สายสะพาย ๕.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒    เงินรางวัล        ๒,๐๐๐   บาท  พร้อมถ้วยรางวัล/สายสะพาย ๖. การรับใบสมัครเข้าประกวด สามารถ Download ข้อมูลใบสมัครได้ที่ http://cac.kku.ac.th ๗. สถานที่และวันเวลาการสมัคร     ๗.๑  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ๗.๒  สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ :  นางสาวพิธัญญา วัฒนบุตร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใน ๔๔๔๗๓ หรือหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๘๙๕๖ ๙๘๐๕๔ ๗.๓  ลำดับหมายเลขการประกวดจะขึ้นอยู่กับลำดับของขบวนแห่ ๘. เวลาในการประกวด     ลงทะเบียนรับหมายเลขวันพุธ ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒        เวลา  ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. รอบที่ ๑ (นั่งรถ/ร่วมในขบวนแห่)                              เวลา  ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. รอบที่ ๒ (รายการแนะนำตัวที่เวทีกลาง)                       เวลา  ๑๘.๓๐ – ๑๙.๓๐ น. ประกาศผล                                                        เวลา  ๒๐.๐๐ – ๒๐.๒๕ น. หมายเหตุ  เวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ๙. ติดต่อสอบถามข้อมูลการประกวดได้ที่ คุณพิธัญญา  วัฒนบุตร   โทรศัพท์ ๐ ๘๙๕๖ ๙๘๐๕๔ คุณคณิตตา  คลังทอง    โทรศัพท์ ๐ ๘๑๗๒ ๙๐๘๑๖]]>