ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

มข.เชื่อมเครือข่ายนักศึกษาร่วม ๓ สถาบันด้านศิลปวัฒนธรรมสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบูรณาการ

ศูนย์วัฒนธรรมจัดโครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมร่วม ๓ สถาบัน ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  และวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดองค์ความรู้พื้นถิ่นภูมิภาคอีสานร่วมกัน จากตัวแทนนักศึกษาขององค์การนักศึกษาของสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  และวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา พร้อมการบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิบ้านภูมิเมืองจังหวัดนครราชสีมา และการสาธิตการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสานเพลงโราช โดยวิทยากรในท้องถิ่นผู้มากประสบการณ์ ได้แก่ นางชุติมา จันทร์เทศ ภัณฑารักษ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา นายไพบูลย์ พฤกษ์พนาเวศ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม และ นายบุญสม สังข์สุข หรือ “บุญสม กำปัง นายกสมาคมเพลงโคราช และศิลปินมรดกอีสาน ประจำปี ๒๕๕๗

[gallery td_select_gallery_slide="slide" ids="9139,9138,9140,9143,9142,9137,9148,9136,9135,9147,9146,9145,9144"] ทั้งนี้ รศ. ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ผศ.พงศ์ทร สาตรา รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวต้อนรับ โดยมี ผศ.เขม เคนโคก รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม กล่าวรายงาน ร่วมกับ อ.ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา อ.ดร.ปิยนัส สุดี รักษาการแทน รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม และคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ร่วมในพิธีเปิด สำหรับโครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ ๓ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาจากคณะต่างๆ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด การสร้างสรรค์ รวมถึงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ชั้นเรียนและการจัดกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงในอนาคต ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายร่วมกับเครือข่ายนักศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในอนาคตจะขยายไปในสถาบันการศึกษาทั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอขอบคุณภาพจาก : สุรางคณา เฮ้ามาชัย]]>