ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

โปสเตอร์: การปรับตัวและบทบาทของสื่อพื้นบ้าน (หมอลำ) บนพื้นที่ออนไลน์ภายใต้วิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย : นายต่อพงศ์ เชื้ออุ่น
สาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น