ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

โปสเตอร์: หลักธรรมคำสอนสะท้อนสังคม ในกิจกรรมบำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ 61-65

โดย : นายอดิศร ถือสยม นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น