ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

โปสเตอร์ : บุญเดือนสิบ : บุญข้าวสาก

โดย น.ส.กันยกร ขอพิมาย /น.ส.ณัฐธยาน์ ช่างขาว/น.ส.อริสรา ถ่างกระโทง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา