ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

โปสเตอร์: “ธุง” ที่ปรากฏในวรรณกรรมอีสาน

โดย : นายโชคชัย คำจันทา นักศึกษาสหกิจศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น