ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

โฆษิต ดีสม (ประพันธ์เพลงพื้นบ้านอีสานใต้)

โฆษิต ดีสม

นายโฆษิต ดีสม เกิดเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช๒๔๙๙ ภูมิลำเนา บ้านดงมัน ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้มป่อย

จากการที่ได้อยู่ในครอบครัวครูเพลง และมีบิดาคือ ครูปิ่น ดีสม เป็นต้นแบบในการร้องและประพันธ์เพลงกันตรึม เพลงเจรียง และถ่ายทอดเพลงกันตรึมในหมู่บ้าน ชุมชน และระดับประเทศ ทำให้ครูโฆษิตได้ซึมซับ สืบสานผลงานการสร้างสรรค์บทเพลงกันตรึมและเจรียงจากบิดา สามารถประพันธ์เพลงกันตรึมตามแบบฉบับฉันลักษณ์โบราณได้อย่างดีเยี่ยม ใช้ภาษาเขมรถิ่นไทยครบถ้วนงดงาม ทั้งวรรณศิลป์ และคุณค่าของภาษา สะท้อนสภาพสังคมได้อย่างดี

ครูโฆษิต เป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาเขมรถิ่นไทยได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีความรู้ ความเข้าใจในประเพณีวัฒนธรรม อีสานใต้อย่างลึกซึ้ง ส่งผลให้สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีคุณภาพ อีกทั้งยังมีการสร้างสรรค์บทเพลงที่สื่อสะท้อนถึงเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของท้องถิ่น สร้างสรรค์วรรณกรรมพื้นบ้านมาสู่เพลงพื้นบ้านกันตรึมในรูปแบบต่าง ๆ เป็นผลงานที่มีคุณค่ายิ่ง

ครูโฆษิต นับได้ว่าเป็นผู้สร้างสรรค์ และพัฒนาวงการเพลงพื้นบ้านของอีสานใต้ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้รับการยอมรับจากนักเพลงพื้นบ้านอีสานใต้ เป็นบรมครูผู้ถ่ายทอด สืบสานเพลงพื้นบ้านอีสานใต้อย่างแท้จริง จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินมรดกอีสาน สาขาวรรณศิลป์ (ประพันธ์เพลงพื้นบ้านอีสานใต้) ประจำปี ๒๕๕๗ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป