ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

เอือม แยบดี (หัตถกรรมผ้าทอมือ)

เอือม แยบดี

นางเอือม แยบดี เกิดเมื่อวันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2497 ที่บ้านเลขที่ 31 หมู่ที่ 1 ตำบลเขวาสินทร์ กิ่งอำเภอเขวาสินทร์ จังหวัดสรินทร์ สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนบ้านเขวารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาสิ่งทอ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

นางเอือม แยบดีเป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบลวดลายผ้าทอยดอกและมัดหมี่ ของกิ่งอำเภอเขวารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่างยิ่งในเรื่องหัตถกรรมทอผ้า โดยได้คว้นคว้าทดลองวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในบิรเวณหมู่บ้านแบะชุมชนมาย้อมไหม เป็นผู้ที่มีความสามารถผลิตไหมได้ทุกชนิด แบะยังเป็นผู้ที่มีความสามารถทางตลาดด้านการจัดการและบริหารด้านผลิตภัณฑ์สิ่งทอและช่วยสนับสนุนให้คนในหมู่บ้านมีรายได้อย่างสม่ำเสมอ โดยการสอนการทอผ้า การย้อมผ้า และเทคนิคต่างๆ ด้วยความเต็มใจที่ได้ถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ที่มีให้กับผู้คนในหมู่บ้านจึงมีลูกศิษย์ตั้งแต่วัยเด็กถึงวัยชรา แบะให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อเผยแพร่ผลงานแก่สาธารณชน โดยการเป็นวิทยากร ทั้งในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดต่างๆ เช่นจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดศรีสะเกษ นอกจากเป็นวิทยากรแล้วยังเป็นที่ปรึกษาและเป็นปราชญ์ชาวบ้านให้กับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการทำผ้าไหมลวดลายต่างๆ อีกด้วย

นางเอือม แยบดี ได้รับประกาศเกียรติคุณจากศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ในฐานะผู้ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศในการประกวดของดี จังหวัดสุรินทร์ ได้รับเกียรติบัตรจากศูนย์ศิลปาชีพอีสานไต้ มอบให้ในฐานะแม่ตัวอย่าง ผลงานที่สำคัญคือการพัฒนาผ้าทอยกดอก ได้สร้างสรรค์และออกแบบลวดลายการทอยกดอกได้อย่างประณีตงดงาม จนเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป

นางเอือม แยบดีจึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินมรดกอีสาน สาขาทัศนศิลป์ (หัตถกรรมทอผ้ามือ) ประจำปีพุทธศักราช 2555 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป