ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

เมฆ ศรีกำพล (ดนตรีพื้นบ้าน – ปี่ผู้ไท)

เมฆ ศรีกำพล

นายเมฆ ศรีกำพล เกิดวันที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๕ ที่บ้านกุดหว้า ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปัจจุบันอายุ ๗๓ ปี สำเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๖ จากโรงเรียนการศึกษาผู้ใหญ่ได้เรียนดนตรีพื้นบ้าน (ปี่ผู้ไทและแคน) กับครูพิมพ์จากนั้นได้ประกอบอาชีพเป็นนักดนตรีพื้นบ้านร่วมกับคณะหมอลำในชุมชน ต่อมาได้เป็นผู้ร่วมก่อตั้งวงดนตรีหนุ่มมะพร้าวห้าว สาวดอกคูณซึ่งเป็นวงดนตรีพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วไป โดยได้ใช้ศิลปะการเป่าปี่และเป่าแคนประกอบการร้องลำผู้ไทในงานแสดงต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีความสามารถจนได้รับการยอมรับและเชิดชูเกียรติจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งได้มีโอกาสเป่าเพลงปี่ผู้ไทประกอบละครเรื่องปอบผีฟ้า จึงทำให้มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในวงวิชาชีพเพิ่มขึ้น

นายเมฆ ศรีกำพล เป็นนักดนตรีพื้นบ้านที่มีความสามารถสูง โดยเฉพาะการเป่าปี่ผู้ไท เสียงปี่กังวาน ไพเราะและสะกดผู้ฟังให้เกิดความประทับใจและจำไม่ลืม นอกจากนั้นนายเมฆ ศรีกำพลได้เป่าปี่ผู้ไทประกอบการแสดงในวงดนตรีพื้นบ้านในโอกาสต่าง ๆ รวมทั้งได้รับเชิญให้เป็นครูภูมิปัญญาท้องถิ่นถ่ายทอดศิลปะการเป่าปี่ผู้ไทและสอนการทำปี่ผู้ไทให้แก่นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ด้วยความสามารถในการแสดงและถ่ายทอดการเป่าปี่ผู้ไทจึงทำให้ได้รับรางวัลที่แสดงถึงศักยภาพและความสามารถในอาชีพหลายรางวัลจนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป

ด้วยความเป็นผู้ที่มีความทุ่มเท มุ่งมั่น เสียสละ มีความสามารถในการแสดงและถ่ายทอดศิลปะการเป่าปี่ผู้ไทให้แก่ชุมชนและสังคมจนเป็นที่รู้จัก อีกทั้งยังได้สร้างคุณประโยชน์แก่ชุมชนในวาระต่าง ๆ อีกมาก นายเมฆ ศรีกำพลจึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินมรดกอีสาน สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน – ปี่ผู้ไท) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเป็นเกียรติประวัติ สืบไป