ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

เทวี บุตรตั้ว (ลำกลอน)

เทวี บุตรตั้ว

ภูมิลำเนาเดิม อำเภอฝาง จังหวัดขอนแก่นเกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2491 ประวัติการศึกษา นางเทวี บุตรตั้ว สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนบ้านโสกม่วง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และระดับอุดมศึกษา ปริญญาศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานาฏศิลป์และการละคร จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เมื่อ พุทธศักราช 2550

อาชีพ ปี พ.ศ. 2505- ปัจจุบัน เป็นศิลปินหมอลำปี พ.ศ. 2512 – ปัจจุบัน ประพันธ์คำกลอนและเป็นครูสอนลำกลอนพื้นบ้านให้แก่บุคคลทั่วไป ปี พ.ศ. 2545 –ปัจจุบัน เป็นวิทยากรอบรมตามโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม “ ศิลปินพื้นบ้านสาขาหมอลำกลอนพื้นบ้าน” โดยอบรมให้แก่นักเรียนนักศึกษาของสถาบันภายในจังหวัดอุดรธานี มีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ 50 แห่ง ปี พ.ศ.2545-2549 เป็นรองประธารกรรมการสภาวัฒนธรรม จังหวัดอุดรธานี ปี พ.ศ.2549-ปัจจุบัน เป็นประธานชมรมศิลปินพื้นบ้านอีสาน

รางวัลและผลงาน ปี พ.ศ. 2507 แสดงหมอลำครั้งที่บ้านถ่อน ตำบลเชียงพิณ (บ้านเลื่อมในปัจจุบัน) อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี คู่กับนางอ่อนสี เหลาผา ซึ่งได้รบความชื่นชมเป็นอย่างยิ่งจึงได้รับเชิญให้ไปแสดงต่อที่ อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายและที่เวียงจัน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตรประชาชนลา ปี พ.ศ.2545 แสดงหมอลำที่วัดธาตุปุ่น ประเทศสารณรัฐประชาธิปไตรประชาชนลาว แสดงคู่กับหมอลำสมบัติ ศรีทะบาน ในงานทอดผ้าป่าสามัคคีของกองทัพบก จากนั้นจัดหมอลำรวมแสดเพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานทางโทรทัศน์ช่อง 11 รายการวาสนาบันเทิงร่วมกับคุณยงฤดี พูนทรัพย์ ทุกวันพุธที่ 3 ของทกเดือน ช่วงเวลา 16.00-17.00 น.