ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

อุส่าห์ จันทรวิจิตร (ประติมากรรมเทียนพรรษา)

อุส่าห์ จันทรวิจิตร

นายอุส่าห์ จันทรวิจิตรเกิดเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2476 ที่บ้านจานตะโนน ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จบการการศึกษาปีที่4 ที่โรงเรียนจานตะโนน หลังจากสำเร็จการศึกษาได้บวชเรียนนักธรรมตรี สำนักวัดบ้านดงบัง และสอบได้ครูวาดเขียนชั้นตรี และชั้นโท หลังจากนั้นได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี

นายอุส่าห์จันทรวิจิตร เกิดในครอบครัวที่รักงานทางด้านศิลปะแลเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์ โดยมีบิดาเป็นผู้ถ่ายทอดทั้งดานฝีมือ วิธีการออกแบบ และก่อสร้างงานศิลปะสถาปัตยกรรม เมื่อมีทักษะเพียงพอแล้ว ได้เริ่มต้นจากงานก่อสร้างลวดลายโบสถ์และประตูหน้าต่าง จนไปถึงงานที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น กล่าวได้ว่าผลงานแต่ละชิ้นได้สร้างสรรค์ด้วยความประณีต พิถีพิถัน มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่น คือรูปแบบค่อนข้าง คม ชัด ลึก เรียมแหลมและมีลีลาอ่อนช้อย งานที่สร้างชื่อเสียงมากที่สุดคือ การแกะสลักต้นเทียนพรรษาของนายอุส่าห์ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการแกะสลักต้นเทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี จนทำให้งานแห่เทียนพรรษาของจังหวัดมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศและต่างประเทศ

ตลอดเวลาการทำงาน นายอุส่าห์จันทรวิจิตร ได้สร้างสรรค์ผลงานไว้เป็นจำนวนมาก ทั้งประเภทศิลปะและสถาปัตยกรรมไทย เป็นทั้งสถาปนิกที่อาศัยความชำนาญและประสบการณ์ในการออกแบบวางรากฐานและงานโครงสร้าง มีฝีมือที่โดดเด่นมีลีลาอ่อนช้อยงดงาม กล่าวได้ว่า ผลงานของท่านได้มีคุณูปการต่อชาวอีสานและเป็นมรดกต่ออนุชนรุ่นหลังสืบไป

นายอุส่าห์จันทรวิจิตร จึงได้รับได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินมรดกอีสาน 2554 สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรมเทียนพรรษา) ประจำปีพุทธศักราช 2554 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น