ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

อิสระ หลาวทอง (จิตรกรรมร่วมสมัย)

อิสระ หลาวทอง

นายอิสระ หลาวทอง เกิดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2488 ที่อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัด ศรีสะเกษ ได้เสียชีวิตลงเมื่อเดือนมีนาคม 2551 รวมอายุ 63 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนรัตนบุรี จ.สุรินทร์ ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ปี 2512 เข้าศึกษาด้านศิลปะที่โรงเรียนเพาะช่างใน ในปี พ.ศ.2544 ได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจิตรกรรม สถาบันราชภัฏสุรินทร์

ผลงานที่สำคัญ ได้แก่ การกำกับศิลป์ภาพยนตร์ เรื่อง ครูบ้านนอก (ภาพยนตร์ได้รับรางวัลภาพยนตร์ดีเด่นจากเมืองทัชเคนท์ รัสเซีย) และเขียนภาพประวัติศาสตร์วีรกรรมทหาร ติดตั้งที่กองบัญชาการทหารบกเขียนภาพวิถีชีวิตชนบทอีสาน เพื่อสะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอีสาน และได้นำผลงานร่วมแสดงงานศิลปะเพื่อการกุศลหลายแห่ง อาทิ ปี2535 ร่วมงานศิลปกรรมกลุ่มจางวาง ณ โรงแรมเพชรเกษม จ.สุรินทร์ ปี 2536 ร่วมงานศิลปกรรมร่วมสมัย รวมใจศิลปินในวโรกาสปิยมหาราชรำลึก ที่อืมพีเรียลควีนปาร์ค ปี 2537 ร่วมแสดงงานจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่18 ปี 2538 ร่วมแสดงงาน ปี โอ ไอ แฟร์ ที่โรงแรมรอยัลพลาซ่าพัทยา ปี 2539 ร่วมแสดงผลงานมหกรรมศิลปะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ที่ซีคอนสแควร์ ร่วมแสดงงานนิทรรศการศิลปกรรมเทิกพระเกียรติ สมเด็จพระพี่นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สภากาชาดไทย ณ โรงแรมอิมพีเรียลเกียรติประวัติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม เขตการศึกษา 11 สาขาจิตรกรรมของสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กรมวิชการกระทรวงศึกษาธิการได้นำงานศิลปะลงตีพิมพ์ประกอบการเรียนการสอนในหนังสือ ศิลปศึกษา ศ.203-ศ.204 ศิลปะกับชีวิต เล่ม 3-4 และหนังสือ “ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น”

นายอิสระ หลาวทอง เป็นศิลปินด้านจิตรกรรมเหมือนจริงแนวจินตนิยม โดยได้สร้างผลงานอย่างต่อเนื่องมากกว่า 30 ปี จึงมีผลงานมากมาย ผลงานส่วนใหญ่สะท้อนความงามของวิถีชนบท สื่อความเอื้ออาทร ความเลื่อมล้ำทางสังคม จึงนับว่าท่านได้สร้างผลงานอันล้ำค่าฝากไว้เป็นมรดกต่อวงการศิลปกรรมร่วมสมัยและสังคมอีสาน สืบไป

นายอิสระ หลาวงทอง จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น ศิลปินมรดกอีสาน สาขาทัศนศิลป์ (ประเภทจิตรกรรมร่วมสมัย) ประจำปี 2551 จากสำนักวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น