ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

อรอุมา จันทรวงษา (หมอลำกลอน)

อรอุมา จันทรวงษา

นางอรอุมา จันทรวงษา หรือที่เป็นรู้จักในนาม หมอลำทองศรี ศรีรักษ์ เกิดเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๙๗ ที่บ้านงิ้วโป้ง ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันอายุ ๖๓ ปี สำเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ สาขาหนองบัวลำภู โดยได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดงหมอลำ จากหมอลำเหรียญ แดงวงษ์ ซึ่งเป็นครูท่านแรกที่สั่งสอนจนสามารถท่องกลอนลำได้ และหมอลำสายบัว แสนนามที่เป็นครูผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแสดงหมอลำอย่างครบถ้วน จนนางอรอุมา จันทรวงษา สามารถประกอบอาชีพหมอลำได้ตราบถึงปัจจุบัน

นางอรอุมา จันทรวงษา เป็นหมอลำที่มากด้วยความสามารถ มีลีลาการฟ้อนรำที่สวยงาม อ่อนช้อย และเปน็ เอกลักษณ์เฉพาะตน ผลิตผลงานด้านกลอนลำออกส่สูาธารณชน ทั้งในรูปแบบของอัลบั้มเพลง และการแสดงตามสถานที่ต่าง ๆ มากมาย ซึ่งไม่เพียงแต่ความบันเทิงเท่านั้น แต่ด้วยกลอนลำที่มีความไพเราะ งดงาม สอดแทรกข้อคิดคติเตือนใจ จึงทำให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย อาทิ ผลงานกลอนลำชุด “ลำเพลินก๊งสลับคู่” “ลำกลอนสลับรำวง” ซึ่งร้องคู่กับหมอลำสุนทร ทนทาน จนได้รับยกย่องเป็นครูภูมิปัญญาไทย ด้านศิลปกรรม (การแสดงหมอลำกลอน) จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีการแสดงทั้งในระดับชาติและนานาชาติณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

นางอรอุมา จันทรวงษา ได้นำศิลปะการแสดงหมอลำออกเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม อบรมให้ความรู้ ตลอดจนฝึกสอนหมอลำให้แก่เยาวชนที่สนใจทั้งในและนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้ใช้ความสามารถด้านหมอลำช่วยในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานราชการ เช่น การรณรงค์ป้องกันโรคการรณรงค์การใช้สิทธิ์เลือกตั้ง การรณรงค์ส่งเสริมความรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการแสดงในโอกาสวาระสำคัญ ๆ ของหน่วยงานราชการ นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น เป็นผู้ก่อตั้งและผู้นำจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ครูภูมิปัญญาไทย ด้านศิลปกรรม (การแสดงหมอลำกลอน) จังหวัดหนองบัวลำภู

ด้วยประสบการณ์ จิตอันเป็นสาธารณะ และเป็นผู้นำคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการเผยแพร่ สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมด้านหมอลำให้คงอยู่คู่ชาติไทย นางอรอุมา จันทรวงษา (หมอลำทองศรี ศรีรักษ์) จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินมรดกอีสาน สาขาศิลปะการแสดง (หมอลำกลอน) พุทธศักราช ๒๕๖๑ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป