ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลสาวะถี

ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลสาวะถี ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลสาวะถี จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมแบบอนุรักษ์และร่วมสมัย ภายใต้แนวคิด “ไม่หลงของเก่า ไม่เมาของใหม่” การสร้างสรรค์เศรษฐกิจจากผลิตภัณฑ์ในชุมชนโดยได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลสาวะถี จำนวน 10 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้มี นายจำนงค์ พงษ์ชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสาวะถี กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน โดยมีอาจารย์อภิญญา อาษาราช รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม กล่าวรายงาน ให้แก่ ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นประธานเปิดงาน โดย ดร.กิตติสันต์ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมงานกับทางชุมชนบ้านสาวะถีในเรื่องศิลปะวัฒนธรรมฮูมแต้มวัดไชยศรีมานานแล้ว จึงเล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของทางชุมชนให้ยกระดับขึ้น เลยได้จัดโครงการนี้” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ อาจารย์ภาคินี เปล่งดีสกุล และ อาจารย์ขวัญหทัย ธาดา จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาให้ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของทางชุมชนให้ยกระดับสู่สากลต่อไป

]]>