ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หนังสือภาพ : ลายปูนปั้นสุโชทัย

โดย : อิสเรส สุขเสนี
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น