ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

หนังสือภาพ : พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำสุโขทัย

โดย : ปราชญาไท คำภัคดี
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น