ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

หนังสือที่ระลึกกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น : “พระไม้ลายมือ” บรรพชนคนไทยอีสาน

ที่ระลึกงานกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21-22 ตุลาคม 2565 ทอดถวาย ณ วัดศรีนวล อ.เมือง จ. ขอนแก่น
โดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น