ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

สำเร็จ คำโมง (ประพันธ์เพลง)

สำเร็จ คำโมง

นายสำเร็จ คำโมง หรือ รองศาสตราจารย์สำเร็จ คำโมง ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกิดเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๘๑ ภูมิลำเนาเดิมบ้านหนองปิง ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น อายุ ๗๙ ปี สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา จากวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (วิชาเอกดนตรี) มหาวิทยาลัยแห่งอัลเบอร์ตา แคนาดา (วิชาเอกการบริหารการศึกษาด้านวิชาศิลปะปฏิบัติ) และศูนย์ภาษา RELC สิงคโปร์ (วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ)

นายสำเร็จ คำโมง เป็นผู้ใฝ่รู้สนใจทางด้านการศึกษา มีพรสวรรค์ทางด้านดนตรี และเสียงเพลง จึงสมัครเข้าชมรมดนตรีในทุกสถาบันการศึกษาที่เข้าเรียนทุกแห่ง ในตำแหน่งนักดนตรี นักร้อง และนักประพันธ์เพลง และสามารถเล่นดนตรีได้หลากหลายชนิด เช่น ไวโอลิน กีตาร์ แอคคอร์เดียน คีย์บอร์ด กลอง และดนตรีพื้นบ้านอีสาน ผ่านประสบการณ์เรียนรู้ดนตรีและเพลงจากครูเพลงหลายท่าน นายสำเร็จ คำโมง จึงเป็นบุคคลที่รอบรู้ทางด้านดนตรีทั้งไทยและสากล ตลอดทั้งดนตรีพื้นบ้าน การประพันธ์เพลงเป็นอีกความสามารถหนึ่งที่ถนัดและรอบรู้ ได้รับการยอมรับทั่วประเทศ โดยเฉพาะบทเพลงที่ประพันธ์มีเนื้อหาสาระที่สะท้อนด้านธรรมชาติ วิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และพระพุทธศาสนา เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เห็นคุณค่า และเกิดการอนุรักษ์หวงแหนกับผู้คนในท้องถิ่นของตน ส่งผลให้หน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชนต่างๆ เกิดความตื่นรู้ในเรื่องเหล่านี้ เป็นนักประพันธ์เพลงที่ได้รับรางวัลระดับชาติและรางวัลพระราชทานมากกว่า ๓๐ รางวัล และรางวัลระดับภูมิภาคกว่า ๑๐๐ รางวัล นอกจากนี้ยังเป็นนักวิชาการที่รอบรู้ ได้รับการยอมรับในแวดวงวิชาการ มีผลงานตีพิมพ์มากมาย ทั้งบทความ หนังสือ ตำรา เอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ

การสร้างสรรค์ผลงานการประพันธ์เพลงที่ได้รับการบันทึกเสียงและออกจำหน่ายมีไม่น้อยกว่า ๒๔๐ เพลง รวมที่ยังไม่บันทึกเสียงอีกไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ เพลง บทเพลงดังกล่าวมีด้วยกันหลายรูปแบบ เช่น ประพันธ์เพลงให้แก่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ๖๐ แห่ง รวมทั้งสิ้นจำนวน ๗๒๐ เพลง จะเห็นได้ว่าผลงานสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลงที่มีต่อสังคมมีคุณภาพและได้รับการยอมรับจากสังคมรางวัลที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ เช่น รางวัลสังคีตกวี ๕ รางวัลพระราชทาน ผู้เชี่ยวชาญสาขาดนตรีแห่งชาติพันธุ์ ครูภูมิปัญญาไทยแห่งชาติ บุคลากรดีเด่นแห่งประเทศไทย ด้านการบริหารการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมผู้ทรงคุณค่าด้านงานอนุรักษ์ส่งเสริมและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม นายสำเร็จ คำโมง ถือเป็นสังคีตกวีที่เพียบพร้อมของสาขาวรรณศิลป์แขนงการประพันธ์เพลงอย่างแท้จริง

จากเกียรติคุณในการสร้างสรรค์ผลงานการขับร้องการประพันธ์เพลงจนเป็นที่ยอมรับ นายสำเร็จ คำโมง จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินมรดกอีสาน สาขาวรรณศิลป์ (ประพันธ์เพลง) ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเป็นเกียรติประวัติ สืบไป