ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

สำรอง สาธุการ ( ลำกลอน)

สำรอง สาธุการ

นายสำรอง สาธุการ หรือ หมอลำสำรอง สาธุการ เกิดเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๙๑ ที่บ้านโคกพัฒนา ตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาที่ ๔ ที่ วัดบ้านโคกทุ่งยั้ง ตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี สำเร็จพระปริยัติธรรมชั้นตรี ที่วัดป่าเหล่าหนองขุ่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จากนั้นได้ศึกษาเรียนรู้จากชีวิตจริง จากครูอาจารย์ด้านหมอลำกลอน และได้นำประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน

หมอลำสำรอง สาธุการ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการประพันธ์กลอนลำและการแสดงหมอลำกลอนพื้นบ้าน โดยผสมผสานวัฒนธรรมอีสานเข้าไปในกลอนลำและการลำ นอกจากนั้นยังได้ใช้การลำ และกลอนลำเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ความรู้เรื่องต่าง ๆ อาทิ พระพุทธศาสนา เศรษฐกิจพอเพียง สาธารณสุขซึ่งหมอลำสำรอง ได้ใช้การลำ และกลอนลำเป็นสื่อพื้นบ้านในการเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนและเยาวชนคนรุ่นใหม่ จากความสามารถทั้งการประพันธ์ และการแสดง ส่งผลให้ท่านได้บันทึกแผ่นเสียงกับบริษัทเอื้ออารี และห้างโรต้า และได้รับความนิยมในเวลาต่อมา และนอกจากนั้นท่านยังได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย ดังนี้ รางวัลชนะเลิศลำประกวดเทิดพระเกียรติ ที่สถานีวิทยุ สวท. มหาสารคาม, รางวัลชนะเลิศฝ่ายชายประกวดหมอลำกลอน พระชนมายุครบ ๖๐พรรษา จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย, รางวัลชนะเลิศการแต่งกลอนลำเศรษฐกิจพอเพียง จากสถานีวิทยุ ๙๐๙ กรป.กลางจังหวัดสกลนคร, รางวัลคนดีศรีอุดร จากสำนักงานจังหวัดอุดรธานี, รางวัลเพชรสยาม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกรุงเทพมหานคร, รางวัลหมอลำกลอนดีเด่น จากชมรมประชานุกูลเป็นต้น

นอกจากความสามารถในด้านการลำ และประพันธ์กลอนลำแล้ว นายสำรอง สาธุการ ยังอุทิศตนเพื่อทำคุณประโยชน์ต่อชุมชนสังคม และประเทศชาติ ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเงินช่วยโครงการราษฎร์เพื่อรัฐ การเป็นวิทยากรท้องถิ่น หมอลำซิ่ง การสอนลำกลอนพื้นบ้านอีสานให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกพัฒนา จังหวัดอุดรธานี สิ่งเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้อุทิศตนทำคุณประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติของ

สำรอง สาธุการ จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินมรดกอีสาน สาขาศิลปะการแสดง (ลำกลอน) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป