ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

สำรวม ดีสม (น้ำผึ้ง เมืองสุรินทร์) (ขับร้อง กันตรึม)

สำรวม ดีสม

นางสำรวม ดีสม หรือ ครูน้ำผึ้ง เมืองสุรินทร์ เกิดเมื่อวันที่ ๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๑๓ ปัจจุบันอายุ ๔๕ ปี ภูมิลำเนาบ้านปราสาทเบง หมู่ที่ ๖ ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ที่อยู่ปัจจุบัน ๙๘ หมู่ที่ ๘ บ้านดงมัน ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ การศึกษาได้รับปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

น้ำผึ้ง เมืองสุรินทร์ นามอันเป็นที่รู้จักกันดีในแถบอีสานใต้ ด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะ หวานเสนาะหู ลีลาการวาดฟ้อนร่ายรำที่เป็นเอกลักษณ์ และปฏิภาณการด้นเพลงร้องสดในงานต่าง ๆ เป็นเอกลักษณ์ของกันตรึมแห่งอีสานใต้ ครูน้ำผึ้ง เมืองสุรินทร์ หรือ นางสำรวม ดีสม เกิดและเติบโตมาในครอบครัวของนักร้อง นักเพลงพื้นบ้าน เริ่มหัดขับร้องและแสดงกันตรึมกับบิดามารดาตั้งแต่อายุ ๙ ขวบ เรียนรู้ ฝึกฝนจนมีผลงานอัลบั้มเป็นของตนเอง เข้าประกวดในเวทีต่าง ๆ ได้รับชนะเลิศมาโดยตลอด ด้วยน้ำเสียงที่หวานจับจิตดั่งน้ำผึ้งเดือนห้า จึงเป็นที่มาของนาม “น้ำผึ้ง เมืองสุรินทร์”

ครูสำรวม ดีสม ได้เรียนรู้ ศึกษาและร่วมแสดงกับครูเพลง ครูนาฏศิลป์พื้นบ้านชั้นครู มาตั้งแต่เด็ก จึงทำให้ซึมซับจิตวิญญาณและความรักในงานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน นำมาสู่การก่อตั้งวงของตนเอง รับงานแสดงและเผยแพร่ผลงานกันตรึมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้ได้รับความนิยมเรื่อยมา อีกทั้งยังได้เสียสละและอุทิศตนช่วยเหลืองานของสังคม ชุมชนส่วนรวมมาโดยตลอด นับเป็นศิลปินผู้มีใจรักในงานศิลปะ และมีจิตอาสาอย่างแท้จริง

ตลอดระยะเวลากว่า ๓๐ ปีที่นางสำรวม ดีสม หรือ ครูน้ำผึ้ง เมืองสุรินทร์ ได้มุ่งมั่น สืบสานและสร้างสรรค์ผลงานที่ก่อเกิดคุณค่าทั้งทางวรรณศิลป์ คีตศิลป์ และนาฏศิลป์ เป็นผลงานที่ได้รับการยอมรับ ส่งเสริมคุณธรรม ค่านิยม ปลูกฝังความดีงามผ่านบทเพลงกันตรึมด้วยน้ำเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น จึงเป็นแบบอย่างในการสืบทอดงานศิลป์อันถือเป็นสมบัติชาติด้วยดวงใจ นางสำรวม ดีสม จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินมรดกอีสาน สาขาศิลปะการแสดง (ขับร้อง กันตรึม) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป