ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

สังวาล ผ่องแผ้ว (หุ่นกระบอกอีสาน)

สังวาล ผ่องแผ้ว

ภูมิลำเนาเดิมเกิดที่ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เกิดเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2492 ปัจจุบัน 61 ปี

ประวัติการศึกษา จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนสนามบิน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

อาชีพ รับแกะสลักและทำหุ่นกระบอก รับงานแสดงหุ่นกระบอก และรับฝึกสอนดนตรีและการเชิดหุ่นให้นักเรียน

รางวัลและผลงาน ปี พ.ศ. 2540 ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านการแสดงหุ่นอีสาน จากสมเด็จพระเพทรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปี พ.ศ. 2547 โล่สุดยอดศิลปะพื้นบ้านอีสาน สาขาการแสดง จากมหาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2548 เกียรติบัตรฝึกสอนนักเรียนเชิดหุ่น และทำหุ่นในโรงเรียน จากโรงเรียนชุมชนหนองเรืออำเภอหนองเรือ จังหวัดแขนแก่น และเกียรติบัตรฝึกเป่าแคนฝึกซ้อมให้นักเรียน จากโรงเรียนบ้านเหล่าประชานุเคราะห์อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. 2548 เกียรติบัตรโครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น จากสภาวัฒนธรรม อ.หนองเรือ จ.แขนแก่น ปี พ.ศ. 2551 ได้รับโล่เชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน จากสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลงานในปี พ.ศ. 2510 ตั้งวงหนังตะลุงเป็นของตนเอง ปีพ.ศ. 2526 ทำหุ่นกระบอกอีสาน เป็นคณะแรกของภาคอีสาน ปีพ.ศ. 2534 แสดงมหกรรมรามายณะนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปี พ.ศ. 2535 แสดงหน้าพระที่นั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์วัฒนธรรมและทูลเกล้า ฯ ถวายตัวหุ่นแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปี พ.ศ. 2539 แสดงงานมหกรรมหุ่นนานาชาติ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ครองสิริราชสมบัติครบปี 50 ปี

พ.ศ. 2545 เป็นตัวแทนประเทศไทยเพียงคณะเดียว ไปแสดงงหุ่นนานาชาติศูนย์วัฒนธรรม 15 ประเทศ ปี พ.ศ. 2548 ทำคุณประโยชน์ โดยการแสดงงานสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น หุ่นกระบอกอีสาน ณ โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดแขนแก่น เป็นครูฝึกการเชิดหุ่นและการทำหุ่นการสอนให้นักเรียนโรงเรียนขามแก่นนครและโรงเรียนชุมชนหนองเรือ จังหวัดขอนก่น เป็น ครู ฝึกการเป่าแคนและสีซอ ให้นักเรียนบ้านเหล่าประชานุเคราะห์จังหวัดขอนแก่นและบันทึกวีดีทัศน์ “หุ่นกระบอก” ให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคามปี พ.ศ.2549 ทำคุณประโยชน์ โดยการสาธิตหุ่นอีสาน ให้กับนักเรียนอนุบาลสุดรัก อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. 2552 เผยแพร่ความรู้เรื่อง “ หุ่นกระบอกและหนังตะลุง” โดยการออกอากาศรายการ “ไทยโชว์” ในวันที่ 9 สิงหาคม วันที่ 10 สิงหาคม วันที่ 4ตุลาคม และวันที่ 5 ตุลาคม ทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย