ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

สวาท ศรีอุดร (ประพันธ์เพลงลูกทุ่ง)

สวาท ศรีอุดร

นายสวาท ศรีอุดร เป็นชื่อจริง นามสกุลจริง ส่วนนามแฝงหรือชื่อในวงการที่ใช้ในการประพันธ์เพลงและจัดรายการวิทยุ ใช้ชื่อ “ดอน เจดีย์” ภูมิลำเนาเดิมเกิดที่ดงไร่ ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๘๑ ปัจจุบันอายุ ๖๘ ปี

นายสวาท ศรีอุดร เป็นบุคคลหนึ่งที่น่าสนใจและน่ายกย่อง เพราะเบื้องหลังการทำงานประสบผลสำเร็จเป็นที่ยอมรับในสาขาอาชีพสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านความบันเทิง จนได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขากีฬาและนันทนาการ ปี พ.ศ.๒๕๓๔ ทำห้องบันทึกเสียงโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ด้านศิลปะและวัฒนธรรมมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๘ ปัจจุบันก็ยังบันทึกเสียงงานทางด้านประชาสัมพันธ์และประพันธ์เพลงให้กับหน่วยงานราชการและหน่วยงานพระพุทธศาสนา มีการบันทึกเสียงหมอลำออกอากาศทางวิทยุจนได้รับความสำเร็จเป็นที่นิยมไปทั้งอีสาน ส่วนการประพันธ์เพลงลูกทุ่งและหมอลำ สร้างนักร้อง ตั้งวงดนตรี เป็นที่รู้จักทั้งประเทศ มีผลงานเพลงดังอมตะก็หลายเพลง สร้างนักร้องดังสร้างนักจัดรายการวิทยุหรือโฆษกดังก็หลายคน

นายสวาท ศรีอุดร เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในฐานะผู้สร้างสรรค์งานธำรงส่งเสริมงานทางด้านวัฒนธรรม โดยเฉพาะการนำเสนอข้อมูล และผลงานมาตลอดระยะเวลากว่า ๕๐ ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานเพลงและกลอนลำตลอดจนสื่อพื้นบ้านที่เป็นพื้นฐานของชีวิตชาวอีสาน เป็นผู้ที่เข้าใจภาษาอีสานได้อย่างลึกซึ้งและผลิตผลงานจนเป็นที่ยอมรับหลายด้าน อุทิศตนเพื่อทำคุณประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติ มาโดยตลอด อาทิ การผลิตสปอตวิทยุออกอากาศร่วมกับสถานีวิทยุเกี่ยวกับการต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่า ต่อต้านยาเสพติด การจราจร และนำสิ่งของออกแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัย การรณรงค์โครงการต่าง ๆ ตลอดเวลาจนถึงปัจจุบัน กับองค์กร/หน่วยงาน/ร่วมกับสมาคมวิทยุ หน่วยงานรัฐบาลชีวิตของบุคคลคนนี้ ผ่านมาจากความเป็นเด็กบ้านนอกธรรมดาคนหนึ่งของชุมชนหมู่บ้านชนบทอีสานที่สะท้อนชีวิตคนอีสานเมื่อ ๕๐ ปีกว่าที่ผ่านมาได้อย่างชัดเจน จากเด็กที่อยากรู้อยากลอง อยากเห็น อยากเป็น อยากทำของเขาตั้งแต่เด็ก มาเป็นคนกล้าคิด กล้าแสดงออก ทั้งนี้จากการสังเกต และแสวงหาเพื่อไปสู่ทางแห่งความสำเร็จจากภาพชีวิตต่าง ๆ ที่ผ่านมา จากหลายมุมมองของชีวิตบวกประสบการณ์ การแสวงหาเรียนรู้จนนำสู่การผลิต สร้างสรรค์สิ่งที่เรียกว่า สาระและบันเทิงทำให้เกิดประโยชน์ที่มีคุณค่าต่อสังคมโดยเฉพาะสังคมอีสานที่เขาอุตส่าห์พยายามเพียรสร้างมาทั้งชีวิต

จนเป็นที่ประจักษ์ในวงการสื่อวิทยุและโทรทัศน์ และวงการเพลงลูกทุ่งไทย ผลงานมากมายโดยเฉพาะการประพันธ์เพลง ลูกทุ่ง การผลิตสื่อพื้นบ้านอีสานนั้น นายสวาท ศรีอุดร เป็นผู้เข้าใจลึกซึ้ง และผลิตผลงานออกมาเป็นที่ยอมรับ ท่านคือผู้สร้างและผู้อยู่เบื้องหลังอย่างแท้จริง

จากเกียรติคุณในการสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลงที่ผ่านมาจนเป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมและประเทศชาติ นายสวาท ศรีอุดร จึงสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินมรดกอีสาน สาขาวรรณศิลป์ (ประพันธ์เพลงลูกทุ่ง) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเป็นเกียรติประวัติ สืบไป