ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

สมาน หงษา (ลำกลอน)

สมาน หงษา

ภูมิลำเนาเดิม บ้านดงบาก ตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เกิดเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2485

ประวัติการศึกษา จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนบ้านดงบาก ตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

อาชีพ หัวสำนักงานสมานหงษา รองนายกสมาคมหมอลำถูทาบริการ เลขานุการสามพันธ์สามคมหมอลำแห่งประเทศไทย

รางวัลและผลงาน ปี พ.ศ. 2525 ปี พ.ศ. 2528 และ ปีพ.ศ. 2529 ได้รับโล่เกียรติยศ ชนะเลิศการประกวดหมอลำหมู่ ในงานกาชาดและงานประจำปี ที่ทุ่งศรีเมือง จากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2531 ได้รับโล่เกียรติยศ ชนะเลิศการแต่งกลอนหมอลำ เรื่องการป้องกันควบคุมโรคท้องถิ่น ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จากนายอุทัย สุดสุข อธิการดีกรมควบคุมโรคติดต่อ ปี พ.ศ. 2536 ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศประกวดลำกลอน เนื่องในงานประประกวดการแสดงพื้นบ้านโดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ร่วม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม จาก นายสมคิด โชติกวนิชย์เลขาธิการกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

ปี พ.ศ. 2536 ได้รับโล่เกียรติยศ จากการประกวดหมอลำกลอนเพื่อการพัฒนา โดยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาก ฯพณฯ นายสุรศักดิ์ เทียมประเสริฐรัฐมนตรีประจำนักนายกรัฐมนตรี ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 2 ปี พ.ศ. 2537 ได้รับโล่เกียรติยศ ผู้มีผลงานดีเด่น สาขาภาษาและวรรณกรรรม (แต่งกลอน) ของสถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรมอีสาน ปี พ.ศ. 2537 ได้โล่เกียรติยศ ผู้ชนะเลิศการประกวดลำกลอนเรื่อง งานประกันสังคม ของสำนักงานประกันสังคม ร่วมกับกรมระชาสัมพันธ์ จาก ฯพณฯ เสริมศักดิ์ การุณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ 1 ปี พ.ศ. 2539 ได้รับโล่เกียรติยศชนะเลิศการประกวดหมอลำกลอนแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

ผลงานด้านหมอลำที่บันทึกเสียงเป็นเทป แผ่นเสียงและซีดีเช่น หมอลำหมู่ เรื่อง แม่เฒ่ากัลป์ลูกเขย แม่ฮ้างสามผัวเจ้าหัวสามโบสถ์ สากกะเบือล้างแค้น (เมียซาอุ) ลำเต้ย ชุดหัวหงอกหยอกสาวชุดตื่นแมว ชุดปลาบู่พี่อ้ายตลก ชุดเจ้าภาพขี้ตั๋วหมอลำมักย่อง ชุดตีท้ายครัว ชุดหมอลำสัมมะปิ ชุดเว้านิทานดังแหมบปล้นเมียลำกลอนชุดท้าวขุนกลม ชุดประวัติศาสตร์เมืองเวียงจันทน์บันทึกซีดีที่ประเทศอังกฤษ ชุดประวัติศาสตร์เมืองจันทน์