ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

สมคิด สิงสง (วรรณกรรมร่วมสมัย)

สมคิด สิงสง

ภูมิลำเนาเดิม บ้านซับแดง ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอมัญจาคีรี (ขณะนี้คือตำบลซับสมบรูณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย) จังหวัดขอนแก่นเกิดเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พุทธศักราช 2493 ประวัติการศึกษา ปี พ.ศ.2503 ศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนประชาบาลบ้านซับแดง อำเภอมัญจาคีรี) จังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ.2506 ศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนวัดน้อย ตำบลตลิ่งชัน จังหวัดนนทบุรี ปี พ.ศ.25109 ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนวัดน้อยในอำเภอตลิ่งชัน(ขณะนั้น) จังหวัดนนทบุรี ปี พ.ศ.2512 ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนสุวรรณารารมวิทยาคม ตำบลบางกอกน้อย (ขณะนั้น) อำเภอบางกอกน้อย จังหวัดนนทบุรี ปีพ.ศ.2512-2516 ศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรภาคค่ำ 6 ปี สาขาวรสารศาสตร์และสื่อมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่ได้ยุติการศึกษาในระบบเนื่องจากเหตุการณ์ทางการเมืองอาชีพ นายสมคิด สิงสง ทำงานดานวรรณกรรมศิลป์มาโดยตลอด และปัจจุบันได้ทำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วยกัน

รางวัลและผลงาน ปี พ.ศ. 2514 เป็นคณะกรมการประสานงานนิสิตนักศึกษาอาสาพัฒนาแห่งประเทศไทย (กปอท) ปี พ.ศ.2516 เป็น 1 ใน 100 รายชื่อแรกของกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญเพื่อเคลื่อนไหวจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองในเหตุการณ์ 14 กุมภาพันธ์ 2516 ปี พ.ศ. 2532 ร่วมก่อตั้งสโมสรนักเขียนภาคอีสาน และเป็นประธานสโมสรฯ คนแรก 2 สมัย ปีพ.ศ. 2544 ร่วมก่อตั้งมูลนิธิน้ำและคุณภาพชีวิต ดำรงตำแหน่งรองประธานคนที่ 1 ปี พ.ศ. 2548 ได้รับคัดเลือกเป็นประธานเครือข่ายจัดการลุ่มน้ำห้วยสามหมอ กระทั่งปี พ.ศ. 2549 ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะทำงานลุ่มน้ำสาขาห้วยสามหมอ และเคยเป็นคณะทำงานในพื้นที่ (ลุ่มน้ำชีและมูล) ของ MRC ด้วย ปี พ.ศ. 2550 เป็นประธานมูลนิธิน้ำและคุณภาพชีวิต ปี พ.ศ. 2549 ตีพิมพ์เผยแพร่วรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “พ่อนายกฯ สายไหม บ้านหนองฮี” ซึ่งต่อมาได้รับรางวัลขากหลายสถาบัน คือ รางวัลชมเชยในการประกวดหนังสือดีเด่นในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ จาก ปี พ.ศ. 2550 รางวัลชมเชยประเภทงานเขียนในการประกาศรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 9 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 4 และรางวัลการประกาศเป็น Honor List 1 ใน 69 เล่ม ของผลงานวรรณกรรมเยาวชนทั่วโลก จาก International Board Book for Young people ปี พ.ศ. 2551 ประธานคณะผู้เริ่มการก่อตั้งมูลนิธิคนกับควาย ปี พ.ศ. 2552 ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ นักเขียนศรีสโมสรนักเขียนภาคอีสาน และ “นักเขียนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น” ประเภทอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ในวันสิ่งแวดล้อมไทย