ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

สนาม จันทร์เกาะ (สนามจันทร์) (จิตรกรรมร่วมสมัย)

สนาม จันทร์เกาะ

นายสนาม จันทร์เกาะ หรือ สนามจันทร์ เกิดเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พุทธศักราช 2491 ที่จังหวัดหนองคาย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาไทยคดีศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และได้รับปริญญาศิลปบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (จิตรกรรม) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

นายสนาม จันทร์เกาะ เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านศิลปะและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า มีบทบาทในการสร้างสรรค์จิตรกรรมที่สะท้อนและสื่ออารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของศิลปินและความเป็นสังคมร่วมยุคสมัยได้อย่างโดดเด่น ดังเช่น ผลงานประติมากรรมชื่อ “รำลึก 16 สิงหาคม” ที่แสดงความสามารถในการเลือกสรรวัสดุหลากหลายชนิดมาประกอบกันได้อย่างเหมาะสม เป็นผลงานที่มีเสน่ห์ มีพลังแงเร้นมากกว่าการแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาและได้มีโอกาสในการแสดงผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ชมหลายครั้ง นอกจากนี้ยังเป็นผู้ริเริ่มและเป็นประธานจัดนิทรรศการศิลปกรรมเด็กแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เป็นที่ปรึกษาโครงการจิตรกรรมเพื่อสุขภาพจิตรของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เป็นผู้ริเริ่มโครงการ “ศิลปกรรมกลางแจ้ง” เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสสมผัสงานศิลปะและเห็นคุณค่าของเยาวชนกับการเรียนรู้ศิลปะ

นายสนาม จันทร์เกาะ ได้อุทิศตนเพื่อกิจกรรมทางสังคมอยู่เสมอ ทั้งเป็นครูสอนศิลปะในยามที่นักเรียนต้องการเรียนรู้ ทำหน้าที่เป็นครูแนะนำแนวทางให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจเข้าศึกษาต่อด้านศิลปะในระดับอุดมศึกษา อีกทั้งในปัจจุบัน นายสนาม จันทร์เกาะ ได้เปิดบ้านเป็นหอศิลป์เพื่อแสดงงานศิลปะของตนเองและศิลปินอีสานที่จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวได้ว่า ด้วยความโดดเด่นด้านผลงาน การอุทิศตนเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะให้แก่คนรุ่นหลังและการทำประโยชน์เพื่อสังคม ทำให้นายสนาม จันทร์เกาะเป็นศิลปินในภูมิภาคอีสานที่สมควรได้รับคำยกย่องชื่นชม

นายสนาม จันทร์เกาะ จึงได้รับได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินมรดกอีสาน2554 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปีพุทธศักราช 2554 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น